Obchodní podmínky

  1. Všechny naše výrobky je nutné uchovávat při teplotě od 4°C do 6°C, mléko od 2°C do 4°C
  2. Pro upřesnění času dodání Vás budeme kontaktovat na telefonním čísle, které uvedete v objednávce.
  3. Rádi bychom Vás upozornili, že dodané potraviny nelze vrátit z důvodu jejich expirační doby.
  4. Všechny naše mléčné výrobky jsou vyrobeny z čerstvě pasterovaného plnotučného kravského BIO mléka bez konzervantů.

Osobní údaje zadané při objednávce slouží pouze pro účely zpracování objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Miroslav Zedníček

se sídlem Gabrielka 35, 394 70 Kamenice nad Lipou.

IČ: 46652469

tel.: 777 216 309,   email: farmazednicek@seznam.cz

(dále jen „prodávající“)

 

    2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.farmazednicek.cz (dále je „internetový obchod“).
    3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
    4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách


    1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
    2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
    3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
    4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Po objednání Vám přijde potvrzovací e-mail. Tento e-mail není považováno za uzavření kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy vznikne potvrzením objednávky po kontaktování telefonem.

6. Objednávka nelze zrušit z důvodu expirační doby zboží. 

7. Pokud dojte k pochybení prodávajícího, například při chybném zadání ceny zboží do systému. V tomto případě má prodávající právo na zrušení kupní smlouvy.

8. Zboží je zákazníkovy dodáno dle dodacích podmínek níže uvedených.

existují tři možnosti dodání a to:

1) osobní odběr zdarma na faremní prodejně kdykoliv pouze v sobotu je prodejna otevřena od 17 do 20hodin

2) rozvoz do domu zdarma podél rozvozové trasy do vzdálenosti 3km při objednávce nad 300 Kč viz níže.

Ve středu Kamenice nad Lipou --> Pelhřimov - mapa ZDE (pokud spadáte do okruhu, máte dopravu zdarma) 

Ve čtvrtek Kamenice nad Lipou --> Jihlava - mapa ZDE (pokud spadáte do okruhu, máte dopravu zdarma)

mimo rozvozová místa do vzdálenosti 30km od Kamenice nad Lipou při objednávce nad 1 000 Kč

3) DOPRAVA MIMO VÝŠE UVEDENÉ MÍSTA MOŽNO NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉ DOMLUVY. 

 

IV.

Práva z vadného plnění

1) Pokud zboží vykazuje zjevné vady, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. Nevztahuje se na vady vzniklé špatným skladováním. Jedná se především o skladování na určitých teplot v chladícím zařízení. Teploty skladování jsou uvedeny u jednotlivých produktů samostatně.

  V.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené při objednávce slouží pouze k uzavření kupní smlouvy a k doručení zboží. K jinému účelu nejsou využívány. Každý uživatel si může zažádat o smazání údajů ze systému e-shopu. 

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2020